لطفا برای بررسی بیشتر و بهتر و قرار گرفتن نام و رزومه در اولویت استخدام، فرم زیر را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.

لازم به ذکر است تکمیل و تایید این فرم به منزله استخدام شما نخواهد بود. نام شما در بانک اطلاعاتی پتروشیمی هگمتانه ذخیره شده و تمام فرم‌ها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن و نیاز مجموعه به تخصص شما، با جنابعالی ارتباط برقرار خواهد شد. بابت زمانی که صرف تکمیل این فرم می‌کنید از شما سپاسگزاریم.

فرم تقاضای همکاری

   

  لطفا برای بررسی بیشتر و بهتر و قرار گرفتن نام و رزومه در اولویت استخدام، فرم زیر را با دقت تکمیل و ثبت نمایید.

  لازم به ذکر است تکمیل و تایید این فرم به منزله استخدام شما نخواهد بود. نام شما در بانک اطلاعاتی پتروشیمی هگمتانه ذخیره شده و تمام فرم‌ها بررسی و در صورت واجد شرایط بودن و نیاز مجموعه به تخصص شما، با جنابعالی ارتباط برقرار خواهد شد. بابت زمانی که صرف تکمیل این فرم می‌کنید از شما سپاسگزاریم.

  فرم تقاضای همکاری

   فارسی