محصولی ویژه با کاربردهایی بی نظیر

هدف اصلی در تولید یک پلیمر به دست آوردن یک ماده با خواص مطلوب است و به دست آوردن این خواص و کنترل آن در حین فرآیند شدن پلیمر بستگی به عوامل زیادی از جمله دما، فشار، کاتالیزور و.... دارد و پلیمری که بار اول ذوب و شکل دهی شده مطمئناً خواص بهتری نسبت به پلیمرهای بازیافتی چند بار ذوب شده دارد. بعضی از پلیمرها پس از چند بار ذوب و شکل دهی باز خواص خود رو حفظ میکنند. ولی بعضی از آنها مثل PVC پلی وینیل کلراید که مصرف زیادی در پروفیل در و پنجره، سفره و انواع ورق ها، کابل ها، لوازم خانگی و... دارند پس از بازیافت خواص خود را از دست می دهند.

Test method K70
(Medical grade)
K70 K67 K65 Parameter
ISO 1628-2 69-71 69-71 66-68 64-66 K-value
ISO 4601 1max 1max 1max 1max Residual VCM (ppm)
ISO 1269 0.3max 0.3max 0.3max 0.3max Volatiles Matter (%wt)
ISO 60 460-520 460-520 530-600 480-600 Bulk Density (g/l)
ISO 4608 30min 30min 20min 20min Porosity (%wt)
ISO 1628-2 120-129 120-129 108-117 101-109 Viscosity
ISO 4610 95min 95min 95min 95min Grain size 63 μm
ISO 4610 5max 5max 5max 5max Grain size 250 μm
IGS 020 10max 25max 25max 25max Fish eye (No/.m)
LAB 20max 20max 20max 20max Dark resin (Con/.250g)
ISO 1270 0.2max 0.2max 0.2max 0.2max Sulfuric ashes
 

فرم ثبت سفارش

  نام و نام خانوادگی
  ایمیل
  شماره تماس
  آدرس
  نام شرکت
  کدپستی
  شرح سفارش
   

  فرم ثبت سفارش

   نام و نام خانوادگی
   ایمیل
   شماره تماس
   آدرس
   نام شرکت
   کدپستی
   شرح سفارش
   فارسی