داستان ما

با اینکه با هم فرق داریم اما درنهایت تکه های یک پازل هستیم. "ما همیم!"همداستان ِ ما باشید